Štítovanie


Razenie štôlní z betónových prefabrikátov raziacimi štítmi DN 1680 a DN 2200mm

Technológia štítovania sa používa pri budovaní inžinierskych sietí v kolektoroch, kanalizačných zberačov, horúcovodných rozvodov, priechodov medzi objektmi a podobne. Raziaci štít sa zatláča hydraulicky do zeme a za sebou si buduje kruhovú štôlňu z betónových segmentov.

Vybudovaná štôlňa sa upravuje podľa účelu použitia - špeciálne upravené dno pre kanalizácie, rôzne kotevné prvky pre uloženie inžinierskych sietí - kolektor, keramický obklad a chemicky odolné nátery pre rozvod technologickej vody. Na zaistenie vodotesnosti štôlní sa používa injektáž ilovocementová resp. chemická podľa agresivity prostredia.

Pri technológii štítovania je možné urobiť z jednej štartovacej jamy úseky dlhé až 150 metrov bez prerušenia, t.j. bez narušenia povrchu akýmkoľvek ďaľším výkopom.